bd2

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

Bodindecha (Sing Singhaseni) 2 School

ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

เรื่องมาตรการป้องกันและฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ทุกระดับชั้น

ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ระดับชั้น ม.3 และ ม.6