bd2

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

Bodindecha (Sing Singhaseni) 2 School

ประกาศผลทดลองสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. ๑ (ประเภทห้องเรียนปกติ)

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศผลทดลองสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. ๔ (ประเภทห้องเรียนปกติ)

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

แจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. ๑ (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

แจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. ๔ (ประเภทห้องเรียนพิเศษ)ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศผลทดลองสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. ๑ (ประเภทห้องเรียนพิเศษ)

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียนของเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (เดิม)

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ << คลิ๊ก